HVORDAN VI ARBEIDER

I Tekstrenseriet utfører vi alt arbeid digitalt. Du bestiller oppdraget i kontaktskjemaet, leverer materialet til oss via e-post eller via kontaktskjemaet, og vi leverer det tilbake til deg like digitalt som vi fikk det.*


* Dersom du ikke har digitale muligheter, men ønsker å sende oss teksten på papir og få den tilbake med kommentarer og endringsforslag på samme måte, er dette også mulig. Imidlertid tar dette noe mer tid, og et ikke-digitalt oppdrag vil derfor alltid måtte bli timedebitert.

De filtypene vi håndterer, er .doc, .docx, .odt, .fodt, .uot, .xml, .txt og .pdf. De tre første foretrekkes.

Når vi mottar et oppdrag, oppretter vi en datamappe med kundens navn. Der lagres originalfilen for evt. senere sammenligning. Ved korrektur eller språkvask lagrer vi en kopi av originalfilen med et nytt navn, og i denne utfører vi alle endringene.

Ved omfattende språkvask, det vil si når bearbeidingsbehovet er stort, gjennomgår vi teksten to ganger fordi det ikke er mulig å fange opp alt som må gjøres i første runde. Når vi har praktisk mulighet, sørger vi dessuten for at de to gjennomgangene ikke gjøres av samme person. Fire falkeøyne oppdager nemlig enda mer enn to. 

Hver eneste språklige endring, fra kommafeil til ombygging av setninger, gjøres med programfunksjonen Spore endringer aktiv. Denne finnes i både Microsoft Office Word og i Open Office-programmet Libre Office. Gjennom å velge visning av alle utførte markeringer i dokumentet du får tilbake fra oss, kan du alltid sammenligne med originaldokumentet ditt og se hvilke endringer vi har foreslått. Du kan også velge å godta eller avvise én og én endring. I merknad-funksjonen gir vi dessuten korte begrunnelser for endringsforslagene, hvis de ikke er knyttet til vedtatte skriveregler som må forutsettes allment kjent.

Også mange formateringsendringer, for eksempel innrykk og kursivering av sitater, utføres med Spore endringer-funksjonen aktiv. I de tilfeller der vi anser det nødvendig eller utvilsomt fordelaktig for oppdragsgiveren at vi utfører globale formateringsendringer - for eksempel endringer i en avsnittsstil eller i sideformat - vil dette kun opplyses om i en eller flere merknader. Slike formatendringer som gjelder hele dokumentet, utføres alltid etter timepris i tillegg til evt. fastpris for språkbearbeiding.

Vår kunnskap om språket, vår erfaring med språket og vår kjærlighet til språket garanterer høy kvalitet på hvert eneste oppdrag vi utfører
Vår kunnskap om språket, vår erfaring med språket og vår kjærlighet til språket garanterer høy kvalitet på hvert eneste oppdrag vi utfører

De viktigste språkressursene vi støtter oss til under arbeidet med å forbedre teksten din, er vår egen kompetanse (se tilbakemeldinger og kompetanse) og en rekke ressurser på nettet, bl.a. Bokmålsordboka (et samarbeid mellom Språkrådet og Universitetet i Bergen), Språkrådets egne sider, Korrekturavdelingen og Det Norske Akademis ordbok.

Du kan altså være trygg på at de rettelser og endringsforslag du får fra Tekstrenseriet # Baryton Bokforlag, er helt i samsvar med dagens rettskrivingsnorm. I tilfeller der normen gir oss valgmuligheter, etterstreber vi en konsekvent linje gjennom hele materialet i tråd med den personlige stil som eventuelt framtrer i det du har sendt oss, dersom vi ikke mener at denne har en negativ effekt i forhold til hensikt og målgruppe.

Hvis det skulle dukke opp viktige spørsmål under arbeidet med oppdraget ditt, vil vi alltid ta kontakt med deg. Enten per telefon, sms eller e-post. Får du en slik henvendelse, er det viktig at du svarer så fort du har mulighet.